Vemana Padyalu in English for Kids

Vemana Padyalu in English
1
Atmasuddhi leni acharamadi ela
Bhandasuddhi leni pakamadi ela
Chittasuddi leni sivpujalelara
Viswadhaabhiraama, Vinura Vema

ఆత్మశుద్ధి లేని అచారమది ఏల
భాండశుద్ధి లేని పాకమేల
చిత్తశుద్ది లేని శివ పూజలేలర
విశ్వధాభిరామ, వినుర వేమ
2
Anagananaga raga matisayilluchunundu
thinaga thinaga vemu tiyyanundu
sadhanamuna panulu samakuru dharalona
Viswadhaabhiraama, Vinura Vema

ఆనగననగ రాగ మతిశయిల్లుచునుండు
తినగ తినగ వేము తియ్యనుండు
సాధనమున పనులు సమకూరు ధరలోన
విశ్వధాభిరామ, వినుర వేమ
3
Alpudeppudu palku adamburamu ganu
Sajjanundu palku challaganu
Kanchu moginatlu kanakammu mroguna
Viswadhaabhiraama, Vinura Vema

ఆల్పుడెపుడు పల్కు ఆడంబురము గాను
సజ్జనుండు పల్కు చల్లగాను
కంచు మోగినట్లు కనకమ్ము మ్రోగునా
విశ్వధాభిరామ, వినుర వేమ
4
Apadaina velanarasi bandhula joodu
bhayamuvela joodu bantu tanamu
Pedavela joodu pendlamu gunamu
Viswadhaabhuraama, Vinura Vema

ఆపదైన వేళ నరసి బంధుల జూడు
భయమువేళ జూడు బంటు తనము
పేదవేళ జూడు పెండ్లము గుణము
విశ్వధాభిరామ, వినుర వేమ
5
Antharangamandunaparaadhamulu chesi
manchivaani valene manujudundu
itharu lerugakunna neeswaru derugadaa
Viswadhaabhiraama, Vinura Vema

అంతరంగమందు నపరాధములు చేసి
మంచివానివలెనె మనుజుడుండు
ఇతరు లెరుగకున్న నీశ్వరుడెరుగడా?
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ.
6
Anni daanamulanu nanna daaname goppa
kanna thalli kante ghanamu ledhu
yenna gurune kanna nekkudu ledayaa
Viswadhaabhiraama, Vinura Vema

అన్ని దానములను నన్నదానమె గొప్ప
కన్నవారికంటె ఘనులు లేరు
ఎన్న గురునికన్న నెక్కువలేదయా
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!
7
Chikkiyunna vela simhambunainanu
bakka kukka karachi baadha pettu
balimileni vela pamthambu chelladu
Viswadhaabhiraama, Vinura Vema

చిక్కియున్న వేళ సింహంబునైనను
బక్కకుక్క చేరి బాధచేయు
బలిమిలేనివేళఁ బంతంబు చెల్లదు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!
8
Chippabadda swaathi chinuku muthyambaaye
neetibadda chinuku neeta galise
braapthi kaluguchota phalamela thappuraa
Viswadhaabhiraama, Vinura Vema

చిప్పలోనఁ బడ్డ చినుకు ముత్యం బాయె
నీళ్ళలోనఁగలిసి నీరె యాయె
ప్రాప్తము గలచోట ఫలమేల దప్పురా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!
9
Chitta suddhi kaligi chesina punyambu
konchemaina nadiyu koduva kaadu
vittanambu marri vrukshambunaku nentha
Viswadhaabhiraama, Vinura Vema

చిత్తశుద్ధిగల్గి చేసినపుణ్యంబు
కొంచెమయిన నదియు గొదువ కాదు
విత్తనంబు మఱ్ఱివృక్షంబునకు నెంత
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!
10
Champadagina yatti sathruvu thana chetha
jikkeneni geedu seyaraadu
posaga melu chesi pommanute chaalu
Viswadhaabhiraama, Vinura Vema

చంపఁదగిన యట్టి శత్రువు తన చేతఁ
జిక్కెనేని కీడు సేయ రాదు
పొసఁగ మేలు జేసి పొమ్మనుటే చావు !
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!
11
Dhanamu goodabetti daanambu cheyaka
thaanu thinaka lessa daachukonaka
theneteega goorchi therevari kivvadaa
Viswadhaabhiraama, Vinura Vema

ధనము గూడఁబెట్టి ధర్మంబు సేయక
తాను దినకలెస్స దాచుగాఁక
తేనె నీఁగె కూర్చి తెరువర్ల కియ్యదా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!
12
Eluka tholu tecchi yedaadi uthikina
nalupu nalupe gaani telupu raadu
koyya bomma tecchina kottina balukunaa
Viswadhaabhiraama, Vinura Vema

ఎలుకతోక దెచ్చి యెందాక నుతికిన
నలుపుగాక యేల తెలుపు గలుగు
కొయ్యబొమ్మ తెచ్చి కొట్టిన గుణియౌనె
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!
13
Eddu kainagaani yedaadi thelipina
maata telisi nadachu marmamerigi
moppe theliya ledu muppadendlaku naina
Viswadhaabhiraama, Vinura Vema

ఎద్దుకైన గాని యేడాది తెలిపిన
మాట తెలిసి నడచు మర్మమెరిగి
మొప్పె తెలియలేడు ముప్పదేండ్లకునైన
విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ
14
Ganga paaru nepudu kadalani gathi thoda
muriki vaagu paaru mrotha thoda
pedda pinna thanamu permi eelaaguraa
Viswadhaabhiraama, Vinura Vema

గంగ పారు చుండు కదలని గతి తోడ
ముఱికి కాల్వ పారు మ్రోఁత తోడ
దాత యోర్చునట్లధము డోర్వఁగా లేఁడు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!
15
Gangi govu paalu gantedainanu chaalu
kadava dina nemi kharamu paalu,
bhakthi kalugu kudu pattedinanu chaalu,
Viswadhaabhiraama, Vinura Vema

గంగిగోవుపాలు గరిటెడైనను జాలు
కడివెడైననేమి ఖరముపాలు
భక్తిగలుగుకూడు పట్టెడైనను జాలు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!
16
Inumu virigeneni inumaaru mummaaru
kaalchi yathuka vacchu kramamu gaanu
manasu virigeneni marikoorpa vacchunaa
Viswadhaabhiraama, Vinura Vema

ఇనుము విఱిగె నేని యినుమాఱు ముమ్మాఱు
కాచియతుక నేర్చు కమ్మరీడు
మనసు విఱిగెనేని మఱియంట నేర్చునా?
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!
17
Puttina janulella bhoomilo nundina
buttunaa jagambu patladepudu
yamuni lekkareethi naruguchununduru
Viswadhaabhiraama, Vinura Vema

పుట్టిన జనులెల్ల భూమిలో నుండిన
బట్టునా జగంబు పట్ల దెపుడు
యముని లెక్కరీతి నరుగుచు నుందురు
విశ్వదాభిరామ, వినుర వేమా
18
Kopamunanu ghanatha konchamai povunu
kopamunanu migula godu galgu
kopamadache neni korkeleederu
Viswadhaabhiraama, Vinura Vema

కోపమునను ఘనత కొంచెమై పోవును
కోపమునను మిగుల గోడుఁజెందుఁ
గోపమడచెనేని గోరిక లీడేరు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!
19
Kalla laaduvaari graamakartha yerugu
sathyamaadu vaani swami yerugu
bedda thindipothu bendlaa merunguraa
Viswadhaabhiraama, Vinura Vema

కల్లలాడువాని గ్రామకర్త యెఱుంగు
సత్యమాడువాని స్వామి యెఱుంగు
బెక్కుతిండిపోతుఁ బెండ్లా మెఱుంగురా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!
20
Medipandu chuda melimai yundunu
potta vippi chuda purugulundu
piriki vani madini binka meelaaguraa
Viswadhaabhiraama, Vinura Vema
మేడిపండు చూడ మేలిమైయుండును
పొట్టవిచ్చి చూడఁ బురుగులుండుఁ
పిరికివాని మదిని బింక మీలాగురా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

Thanks for Visiting womenspage.in

 
Design by Free Interview Questions | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Press Release Distribution