Vemana Poems padhyalu in English Translation

Vemana Poems  padhyalu in English Translation

1
Mirapa ginja chuda meeda nallaga nundu
koriki chuda lona churuku manunu
sajjanulaguvaari saara mitlunduraa
Viswadhaabhiraama, Vinura Vema

మిఱపగింజ జూడ మీఁద నల్లగనుండుఁ
గొఱికిచూడలోన చుఱుకుమనును
సజ్జను లగువారి సారమిట్టుల నుండు
విశ్వదభిరామ వినుర వేమ!
2
Kothi nokati decchi krottha puttamu gatti
konda mrucchulella golichinatlu
neethiheenu nodda nirbhaagyulunduru
Viswadhaabhiraama, Vinura Vema

కోతి నొనరదెచ్చి కొత్త పుట్టము గట్టి
కొండముచ్చులెల్ల గొలిచినట్లు
నీతిహీనునొద్ద నిర్భాగ్యుడుండుట
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!
3
Uppu leni koora yoppadu ruchulaku
pappuleni thindi phalamu ledu
appuleni vaade adhika sampannudu
Viswadhaabhiraama, Vinura Vema

ఉప్పులేని కూర యెప్పుదు రుచులకు
పప్పులేని తిండి ఫలములేదు
అప్పులేనివాడె యధిక సంపన్నుడు
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!
4
Nerananna vaadu nerajana mahi lona
neru nanna vaadu ninda chendu
voorukunna vaade vutthama yogiraa,
Viswadhaabhiraama, Vinura Vema

నేరనన్నవాఁడు నెరజాణ మహిలోన
నేర్తునన్నవాఁడు వార్తకాఁడు
ఊరకున్నవాఁడె యుత్తమోత్తముఁ డెందు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!
5
Modata naasabetti thudiledu pommanu
parama lobhulaina paapulakunu
usuru thappakantu nundelu debbagaa
Viswadhaabhiraama, Vinura Vema

మొదట నాశపెట్టి తుదిలేదు పొమ్మను
పరమలోభులైన పాపులకును
వారి యుసురుదాకి వగచెడిపోవరా
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!
6
Pattu patta raadu patti viduva raadu
patteneni bigiya pattavalenu
patti viduchukanna badi chacchutaye melu
Viswadhaabhiraama, Vinura Vema

పట్టు పట్టరాదు పట్టి విడువరాదు
పట్టెనేని బిగియ పట్టవలయు
పట్టి విడుట కన్న పడిచచ్చుటే మేలు
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!
7
Musti vepa chettu modalanta prajalaku
paraga mulikalaku paniki vacchu
nirdayaathmakundu neechu dendulakaunu
Viswadhaabhiraama, Vinura Vema

ముష్టి వేపచెట్టు మొదలుగా ప్రజలకు
పరఁగ మూలికలకు పనికివచ్చు
నిర్దయాత్మకుండు నీచుఁడెందునకును
పనికిరాఁడు గదర పరఁగ వేమ!
8
Petti poyaleni vattinarulu bhumi
butta nemi vaaru gitta nemi
puiia loni chedalu puttavaa gittavaa
Viswadhaabhiraama, Vinura Vema

పెట్టిపోయలేని వట్టి దేబెలు భూమి
బుట్టిరేమి వారు గిట్టరేమి
పుట్టలోని చెదలు పుట్టదా గిట్టదా!
విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ!
9
Thanakuleni naadu daivambu doorunu
danaku galigeneni daivamela
thanaku daivamunaku dagulaata mettido
Viswadhaabhiraama, Vinura Vema

తనకు లేనివాఁడు దైవముందూఱును
తనకుఁ గలిగెనేని దైవ మేల
తనకు దైవమునకుఁ దగులాటమేశాంతి
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!
10
Kalla nijamulella garalakanthu derungu
Neeru pallamerugu nijamu gaanu
thalli thaa nerungu thanayuni janmamu
Viswadhaabhiraama, Vinura Vema

కల్ల నిజములెల్ల గరళకంఠు డెరుగు
నీరు పల్లమెరుగు నిజముగాను
తల్లితానెరుగును తనయుని జన్మంబు
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!
11
Cheppulona rayi chevilona joriga
kantilona nalusu kali mullu
intilona poru intinta gadaya
Viswadhaabhiraama, Vinura Vema

చెప్పులోని రాయి చెవిలోని జోరీగ
కంటిలోని నలుసు కాలిముల్లు
ఇంటిలోని పోరు నింతింత కాదయా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!
12
Paala neediginta groluchu nundenaa
manujulella gudi madya mandru
niluva dagani chota niluva nindalu vocchu
Viswadhaabhiraama, Vinura Vema

పాల నీడిగింటఁ గ్రోలుచు నుండెనా
మనుజు లెల్లగూడి మద్యమండ్రు
నిలువఁదగనిచోట నిలువ నిందలు వచ్చు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!
13
Thappu lennu vaaru thandopathandambu
lurvi janulakella nundu dappu
thappu lennuvaaru thama thappu lerugaru
Viswadhaabhiraama, Vinura Vema

తప్పు లెన్నువారు తండోపతండము
లుర్వి జనులకెల్ల నుండుఁ దప్పు
తప్పు లెన్నువారు తమతప్పు నెఱుఁగరు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!
14
Thanakugalgu pekku thappulunumdagaa
Ogu nerameMchu norulamgaamchi
chakkilaMbugaaMchi jaMthika naginatlu
Viswadhaabhiraama, Vinura Vema

తమకు గల్గు పెక్కు తప్పులునుండగా
ఓగు నెరమెంచు నొరుల గాంచి
చక్కిలంబు గాంచి జంతిగ నగినట్లు
విశ్వదాభిరామ వినరవేమ!
15
Kaanivaanithoda kalisi meluguchu nunda
kaanivalane gaanthu ravani
thadi krinda paalu thaagina chandamau
Viswadhaabhiraama, Vinura Vema

కాని వాని తోడ గలసి మెలుగుచున్న
గానివానివలనె కాంతురవని
తాడి క్రిందబాలు త్రాగిన చందమౌ
విశ్వదాభిరామ వినరవేమ!
16
Thanuva dhevarisommu thanadhani poshimpa
dhravya mevarisommudhaachukonaga
braaNa mevarisommu paaripovaka nilva
Viswadhaabhiraama, Vinura Vema

తనువ దెవరిసొమ్ము తనదని పోషింప
ధనమదెవరిసొమ్ము దాచుకొనఁగ
ప్రాణ మెవరిసొమ్ము పాయకుండఁగ నిల్ప
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!
17
Uppu Kappurambu nokka polika nundu
Chooda chooda ruchulu jaada veru
Purushulandu Punya purushulu veraya
Viswadhaabhiraama, Vinura Vema

ఉప్పు కప్పురంబు నొక్కపోలికనుండుఁ
జూడఁ జూడ రుచుల జాడ వేఱు
పురుషులందు పుణ్య పురుషులు వేఱయా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!
18
Vemu paalu posi prematho penchina
chedu virigi theepi chenda bodu
vogonogu kaaka uchithagnu detulaunu
Viswadhaabhiraama, Vinura Vema

వేము పాలువోసి ప్రేమతో బెంచిన
చేదువిరిగి తీపిజెందబోదు
ఓగు నోగెగాక యుచితజ్ఞు డెటులౌను
విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ!
19
enni chotla thirigi yepaatu padinanu
amtaniyaka shani vemtadhirugu
Bhoomi kroththadhaina Bhokthalu kroththalaa
Viswadhaabhiraama, Vinura Vema

ఎన్ని చోట్ల తిరిగి యేపాటు పడినను
అంటనీయక శని వెంటదిరుగు
భూమి క్రొత్తదైన భోక్తలు క్రొత్తలా
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!
20
Veru purugu cheri vrikshambu cheruchunu
cheeda purugu jeri chettu cheruchu
kutsithundu cheri gunavanthu cheruchuraa
Viswadhaabhiraama, Vinura Vema
వేరు పురుగు చేరి వృక్షంబు జెరుచును
చీడపురుగు చేరి చెట్టు జెరచు
కుత్సితుండు చేరి గుణవంతు జెరచురా
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!


Vemana Padyalu with Meaning - Vemana Sathakalu For Every One - Vemana Padyalu In Telugu - Neeti (Moral) Poems
Thanks for Visiting womenspage.in

 
Design by Free Interview Questions | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Press Release Distribution