Griha Pravesh Muhurats in 2020 House Warming Dates in 2020 Gruhapravesam Muhurtham

Griha Pravesh Muhurth in 2020 House Warming Dates in 2020 Gruhapravesam Muhurtham 

Griha Pravesh is seen as a holistic occasion to keep away the evil forces  from your household.Before entering the new home and finalising the Griha Pravesh date, ensure that your home is ready to be occupied. Ensure that the home is not vacant and someone from the family lives in it, immediately after the Griha Pravesh ceremony, select an auspicious mahurat on which you and your family can conduct the house warming ceremony.If you are planning to shift to your new home in 2020-21, check out the list of auspicious date and shubh mahurat that can be beneficial for you.

Auspicious Dates For Griha Pravesh In 2020:
Best Griha Pravesh Dates In 2020
 Date Day Tithi
Jan-29 Wednesday Panchmi
Jan-30 Thursday Panchmi
Feb-03 Monday Dashmi
Feb-05 Wednesday Ekadsahi
Feb-13 Thursday Panchmi
Feb-26 Wednesday Tritiya
Mar-09 Monday Purnima
Mar-11 Wednesday Tritiya
Mar-12 Thursday Tritiya
Mar-18 Wednesday Dashmi/Ekadashi
Mar-19 Thursday Ekadashi
Apr-25 Saturday Tritiya
Apr-27 Monday Panchmi
May-08 Friday Dauj
May-18 Monday Ekadashi
May-23 Saturday Dauj
Jun-15 Monday Dashmi
Nov-19 Thursday Panchmi
Nov-25 Wednesday Ekadashi
Nov-30 Monday Purnima
Dec-10 Thursday Ekadashi
Dec-16 Wednesday Tritiya
Dec-23 Wednesday Dashmi

Tips:
Ensure that there is no dwar vedh (obstacle) in front of your home’s main entrance.
Keep the house neat and clean on the day of the Griha Pravesh.
Light up the house and use flowers for fragrance, while decorating the home.
Perform the Griha Pravesh during the exact muhurat recommended by the astrologer/expert.

Griha Pravesh dates in January 2020, Magha
According to Hindu calendar, there are three auspicious days or Nakshatra in January for house warming ceremony. People are advised to do charity during Makar Sankranti that falls on January 14 to do away with negative energies at home. Basant Panchmi which falls on January 29 is one of the auspicious days to hold house-warming ceremony. Here are the other auspicious dates and timings for Griha pravesh ceremony-1) January 2: 4.23 AM to 9 PM2) January 8-9: 4:14 AM to 3.44 AM3) January 29-30: 12:13 PM to 1:19 PM

Griha Pravesh dates in February 2020, Faghun
There are not many mahurat in February for Griha Pravesh ceremony. These are the auspicious Nakshatra for hosting Griha Pravesh Pooja are-1) February 5: 12 AM to 9.31 PM2) February 26: 12 AM to 10.08 PM

Griha Pravesh dates in March 2020, Chaitra
There are not many auspicious dates for Griha Pravesh ceremony in March. One should avoid shifting to the new home during Holastak, which starts eight days before Holi which falls on March 10.  The first auspicious date for Griha Pravesh ceremony falls on March 2.  Following are other prospective dates that you can consider-1) March 2: 8.55 AM to 12.53 PM2) March 30: 12 AM to 2.01 AM

Griha Pravesh dates in April 2020, Baisakha
This year, there are three auspicious mahurat for housewarming ceremony. Akshay Tritiya is one of the best days to conduct Griha Pravesh Pooja. Other auspicious days are1) April 6: 12.16 PM to 3.52 PM2) April 8: 6.07 AM to 8.04 AM3) April 27: 2.30 PM to 11.59 PM

Griha Pravesh dates in May 2020, Jyestha 
May or the month of Baisak is considered an auspicious month for house shifting and house warming ceremony. Choose the best mahurat to bring in wealth and prosperity for your family. The Baisak usually consists of last few days of April and part initial days of May. Consider house-warming on these days-1) May 4: 12 AM to 6.13 AM2) May 25: 12 AM to 6.10 AM

Griha Pravesh dates in June 2020, Ashadh
According to the Hindu calendar, part of June falls in Jestha while the other part falls in Ashadh. Make sure you consider housewarming in Jestha and not in Ashadh as it is considered as inauspicious. Here are few dates that you can fix your house-warming ceremony- 1) June 1: 12 AM to 3 AM2) June 5: 3.16 AM to 4.43 AM3) June 15-16: 5.23 AM to 3.18 AM
Griha Pravesh dates in July, August, September, October 2020, Shravan, Bhadrapad, Ashwin
There are no auspicious mahurats in the month of July, August, September for house-warming ceremony. Avoid shifting to your new home during this period as it could bring losses, health issues and troubles. 

Griha Pravesh dates in November 2020, Kartik
November is the holiest month for Griha Pravesh ceremony. There are plenty of mahurats in the month of November that can be chosen for the housewarming ceremony. The first mahurat in Kartik falls on November 16, 2019. Here are other mahurats in the month of November. 1) November 16: 7.06 AM to 2.37 PM2) November 19: 9.39 PM to 9.59 PM3) November 25-26: 6.52 AM to 5.10 AM4) November 30-December 1: 2.59 PM to 6.57 AM

Griha Pravesh dates in December 2020, Marghsheesh, Paush
Consider house-warming ceremony only during the initial days of December as the Paush (the Hindu month for December) is considered inauspicious and brings bad luck for the family. The shubh mahurats for house-warming in December are-1) December 10-11: 10.51 AM to 7.04 AM2) December 16-17: 8.04 PM to 3.17 PM3) December 23-24: 8.39 PM to 4.33 AM

keywords:
gruhapravesam muhurtham 2020 telugu
griha pravesh dates in 2020
griha pravesh dates in january 2020
griha pravesh muhurat in january 2020
gruhapravesam muhurtham calculator
griha pravesh muhurat in 2020
gruhapravesam muhurtham 2019 telugu
2020 grahapravesam dates
griha pravesh dates in january 2020
griha pravesh dates in 2019
griha pravesh puja dates 2019
griha pravesh dates in december 2019
griha pravesh muhurat calculator
good days for griha pravesh in 2019
grahapravesam dates in 2020 tamil calendar
best nakshatra for griha pravesh
griha pravesh muhurat in january 2020
gruhapravesam muhurtham 2020 telugu
vastu dates in 2020 tamil
griha pravesh dates in 2019
house warming dates in january 2020
grahapravesam dates in 2019 tamil
grahapravesam dates in 2019 tamil calendar
griha pravesh shubh muhurat 2020
Thanks for Visiting womenspage.in

Vishnu sahasranamam lyrics

Vishnu sahasranamam lyrics

Shuklam Baradaram Vishnum, Sasi Varnam Chatur Bhujam,
Prasanna Vadanan Dyayet, Sarva Vignoba Sandaye

Vyasam Vasishtanaptharam, Sakthe Poutramakalmasham,
Parasarathmajam vande, Shukathatham Taponidhim.

Vyasa Vishnu Roopaya, Vyasa Roopaya Vishnave,
Namo Vai Brahma Vidaya, Vasishtaya Namo Nama.

Avikaraya Shuddhaya, Nityaya Paramatmane,
Sadaika Roopa Roopaya, Vishnave Sarva Jishnave.

Yasya Smarana Mathrena, Janma Samsara Bandhanath.
Vimuchayate Nama Tasmai, Vishnave Prabha Vishnave
OM Namo Vishnave Prabha Vishnave

Shri Vaisampayana Uvacha
Shrutva Dharmaneshena, Pavanani Cha Sarvasha,
Yudishtra Santhanavam Puneravabhya Bhashata

Yudishtra Uvacha

Kimekam Daivatham Loke, Kim Vapyegam Parayanam,
Sthuvantha Kam Kamarchanda Prapnyur Manava Shubham,

Ko Dharma sarva Dharmanam Paramo Matha
Kim Japanmuchyathe Jandur Janma Samsara Bhandanat

Sri Bheeshma Uvacha
Jagat Prabhum Devadevam Anantham Purushottamam,
Stuvan Nama Sahasrena, Purusha Sathathothida,
Tameva Charchayan Nityam, Bhaktya Purushamavyayam,
Dhyayan Sthuvan Namasyancha Yajamanasthameva Cha,

Anadi Nidhanam Vishnum Sarva Loka Maheswaram
Lokadyaksham Stuvannityam Sarva Dukkhago Bhaved,
Brahmanyam Sarva Dharmagnam Lokanam Keerthi Vardhanam,
Lokanatham Mahadbhootham Sarva Bhootha Bhavodbhavam

Aeshame Sarva Dharmanam Dharmadhika Tamo Matha,
Yad Bhaktyo Pundarikaksham Stuvyr-Archanayr-Nara Sada,
Paramam Yo Mahatteja, Paramam Yo Mahattapa
Paramam Yo Mahad Brahma Paramam Ya Parayanam

Pavithranam Pavithram Yo Mangalanam Cha Mangalam,
Dhaivatham Devathanam Cha Bhootanam Yo Vya Pitha
Yatha Sarvani Bhoothani Bhavandyathi Yugagame
Yasmincha Pralayam Yanthi Punareve Yuga Kshaye

Tasya Loka Pradhanasya Jagannatathasya Bhoopathe
Vishno Nama Sahasram Me Srunu Papa Bhayapaham
Yani Namani Gounani Vikhyatani Mahatmanah
Rishibhih Parigeetani Tani Vakshyami Bhootaye

Rishir Namnam Sahsrasya Veda Vyaso Maha Munih
Chando Aunustup Stada Devo Bhagawan Devaki Sutha
Amruthamsu Bhavo Bhhejam Shakthir Devaki Nandana
Trisama Hridayam Tasya Santhyarthe Viniyujyade

Vishnum Jishnum Mahavishnum Prabha Vishnun Maheswaram
Aneka Roopa Daityantham Namami Purushottamam

Sri Vishnu Sahasranama Stotra
Asya Shriivishhnor-Divyasahasranaama Stotra Mahaa Mantrasya
Shri Vedavyaaso Bhagavaan Rishhih
Anushhtuph Chhandah
Shri Mahaavishnuh Paramaatmaa Shriimannaaraayano Devataa
Amritaam Shuudbhavo Bhaanuriti Bieejam
Devakee Nandanah Srashteti Shaktih
Udbhavah Kshobhano Deva Iti Paramo Mantrah
Shankha-Bhrinnandakii Chakriiti Keelakam
Shaarngadhanvaa Gadaadhara Ityastram
Rathaangapaani Rakshobhya Iti Netram
Trisaamaa Saamagah Saameti Kavacham
Aanandam Parabrahmeti Yonih
Rituh Sudarshanah Kaala Iti Digbandhah
Shri Vishvaruupa Iti Dhyaanam
Shri Mahaavishhnu Priityartham Sahasranaama Jape Viniyogah

Dhyanam

Ksheerodanvath Pradese Suchimani Vilasad Saikathe Maukthikanam
Malaklupthasanastha Spatikamani Nibhai Maukthiker Mandithangah
Shubrai-Rabrai-Rathabrai Ruparivirachitai Muktha Peeyusha Varshai
Anandi Na Puniyadari Nalina Gadha Sankapanir Mukundaha

Bhoo Padau Yasya Nabhi R Viyadasu Ranila Schandra Suryaau Cha Nether
Karnavasasiro Dhaumugamabhi Dhahano Yasya Vasteyamabhdhi
Anthastham Yasya Viswam Sura Nara Khaga Go Bhogi Gandharva Dhaityai,
Chitram Ram Ramyathe Tham Thribhuvana Vapusham Vishnumeesam Namami

Om Namo Bhagavate Vasudevaya
Santhakaram Bujaga Sayanam Padmanabham Suresam,
Viswadharam Gagana sadrusam Megha Varnam Shubangam
Lakshmi Kantham Kamala Nayanam Yogi Hrid Dyana Gamyam
Vande Vishnum Bava Bhayaharam Sarva Lokaika Nadham

Megha Syamam Peetha Kouseya Vasam Srivatsangam Kausthuboth Bhasithangam
Punyopetham Pundareekayathaksham Vishnum Vande Sarva Lokaika Natham

Namah Samasta Bhutanam-Adi-Bhutaya Bhubrite
Aneka-Ruparupaya Vishnave Prabha-Vishnave

Sasanga Chakram Sakerita Kundalam Sappeethavastram Saraseruhekshanam,
Sahara Vaksha Sthala Shobhi Kousthubham Namai Vishnum Sirasa Chaturbhujam

Chayayam Parijatasys Hemasimhasanopari,
Aseenamam Budha Syama Mayathakashamalangrutham,
Chandranana Chathurbahum Sreevatsangitha Vakshasam,
Rukmani Satyabhamabhyam Sahitham Krishnamasraye.

Vishnu Sahasranamam Stotra Lyrics
Om Vishvam Vishnur-Vashatkaro Bhuta-Bhavya-Bhavat-Prabhuh
Bhutakrud Bhutabhrud Bhavo Bhutatma Bhuta-Bhavanah
Putatma Paramatma Cha Muktanam Parama Gatih
Avyayah Purusha Sakshi Kshetrajno-Kshara Eva Cha

Yogo Yogavidam Neta Pradhana-Purushesvarah
Narasimha-Vapu Shriman Kesavah Purushottamah
Sarvah Sarvah Sivah Sthanur-Bhutadir-Nidhir-Avyayah
Sambhavo Bhavano Bharta Prabhavah Prabhur-Isvarah

Svayambhuh Sambhur-Adityah Pushkaraksho Mahasvanah
Anandi-Nidhano Dhata Vidhata Dhaturuttamah
Aprameyo Hrishikesah Padma-Nabho-Mara-Prabhuh
Visvakarma Manustvashta Sthavishtah Sthaviro-Dhruvah

Agrahyah Sasvatah Krishno Lohitakshah Pratardanah
Prabhutas-Trikakubdhama Pavitram Mangalam Param
Isanah Pranadah Prano Jyeshthah Sreshthah Prajapatih
Hiranyagarbho Bhugarbho Madhavo Madhusudanah

Ishvaro Vikrami Dhanvi Medhavi Vikramah Kramah
Anuttamo Duradharsah Krutajnah Krutiratmavan
Suresah Sharanam Sharma Vishvaretah Prajabhavah
Ahah Samvasaro Vyalah Pratyayah Sarvadarshanah

Ajah Sarveshvarah Siddhah Siddhih Sarvadir Acyutah
Vrushakapir Ameyatma Sarva-Yoga-Vinihshrutah
Vasur Vasumanah Satyah Samatma Sammitah Samah
Amoghah Pundarikaksho Vrusha-Karma Vrushakrutih

Rudro Bahushira Babhrur Vishva-Yonih Shuchi Sravah
Amrutah Shashvata-Sthanur Vararoho Maha-Tapah
Sarvagah Sarva-Vid-Bhanur Vishvaksheno Janardanah
Vedo Vedavid Avyango Vedango Vedavit Kavih

Lokadhyakshah Suradhyaksho Dharmadhyakshah Krutakrutah
Chaturatma Chaturvyuhas Chaturdamstras Chatur-Bhujah
Bhrajishnur-Bhojanam Bhokta Sahishnur Jagad-Adhijah
Anagho Vijayo Jeta Vishva-Yonih Punar-Vasuh

Upendro Vamanah Pramshur Amoghah Suchir Urjitah
Atindrah Samgrahah Sargo Dhrutatma Niyamo Yamah
Vedyo Vaidyah Sada-Yogi Viraha Madhavo Madhuh
Atindriyo Mahamayo Mahotsaho Mahabalah

Mahabuddir Mahaviryo Mahasaktir Mahadyutih
Anirdesyavapuh Shriman Ameyatma Mahadridhruk
Maheshvaso Mahibharta Shrinivasah Satam Gatih
Aniruddhah Suranando Govindo Govidam Patih

Marichir-Damano Hamsah Suparno Bhujagottamah
Hiranya-Nabha Sutapah Padmanabhah Prajapatih
Amrutyuh Sarva-Druk Simhah Sandhata Sandhiman Sthirah
Ajo Durmarshanah Shasta Vishrutatma Surariha

Gurur Gurutamo Dhama Satyah Satya-Parakramah
Nimisho Animishah Sragvi Vachaspatir Udaradhih
Agranir Gramanih Shriman Nyayo Neta Samiranah
Sahsra-Murdha Vishvatma Sahasraksha Sahasrapat

Avrtano Nivrutatma Samvrutah Sampramardanah
Ahah Samvartako Vahnir Anilo Dharani-Dharah
Suprasadah Prasannatma Vishva-Dhrug Vishva-Bhug Vibhuh
Sat-Karta Sat-Krutah Sadhur Jahnur Narayano Narah

Asankhyeyo Prameyatma Visistah Shishtakruch Chucih
Siddharthah Siddha-Sankalpah Siddhidah Siddhisadhanah
Vrushahi Vrushabho Vishnur Vrushaparva Vrushodarah
Vardhano Vardhamanascha Viviktah Shruti-Sagarah

Subhujo Durdharo Vagmi Mahendro Vasodo Vasuh
Naikarupo Bruhad-Rupah Shipivishtah Prakashana
Ojas Tejo Dyuti-Dharah Prakashatma Pratapanah
Vruddhah Spahstaksharo Mantras Chandramshur Bhaskaradyutih

Amrtamshu Dbhavo Bhanuh Shashabinduh Sureshvarah
Aushadham Jagatah Setuh Satya-Dharma-Prarakramah
Bhuta-Bhavya-Bhavan-Nathah Pavanah Pavano Analah
Kamaha Kamakrut Kantah Kamah Kamapradah Prabhuh

Yugadikrud Yugavarto Naikamayo Mahashanah
Adrushyo Vyakta-Rupascha Sahasrajid Anantajit
Ishtovishistah Shishtestah Sikhandi Nahusho Vrushah
Krodhaha Krodhakrut Karta Vishva-Bahur Mahidharah

Achyutah Prathitah Pranah Pranado Vasavanujah
Apam-Nidhir Adhishthanam Apramattah Pratishtitah
Skandah Skanda-Dharo Dhuryo Varado Vayuvahanah
Vashudevo Bruhad-Bhanur Adidevah Purandarah

Ashokas-Taranas-Tarah Surah Saurir Janeshvarah
Anukulah Shatavartah Padmi Padma-Nibhekshanah
Padmanabho Aravindakshah Padmagarbhah Sarirabhrut
Mahardhir Ruddho Vruddhatma Mahaksho Garuda-Dhvajah

Atulah Sarabho Bhimah Samayagno Havirharih
Sarvalakshana Lakshanyo Lakshmivan Samitinjayah
Viksharo Rohito Margo Hetur-Damodarah Sahah
Mahidharo Mahabhago Vegavan Amitashanah

Udbhavah Kshobhano Devan Shrigarbhah Parameshvarah
Karanam Kaaranam Karta Vikarta Gahano Guhah
Vyavasayo Vyavasthanah Samsthanah Sthanado Dhruvah
Parardhih Parama-Spashtas Tushtah Pushtah Subhekshanah

Ramo Viramo Virato Margo Neyo Nayonayah
Virah Shaktimatam Shreshtho Dharmo Dharma-Vid Uttamah
Vaikunthah Purushah Pranah Pranadah Pranavah Pruthuh
Hiranya-Garbhah Shatrughno Vyapto Vayur Adhokshajah

Rituh Sudarshanah Kalah Parameshti Parigrahah
Ugrah Samvatsaro Daksho Vishramo Vishva-Dakshinah
Vistarah Sthavara-Sthanuh Pramanam Bijam Avyayam
Arthonartho Mahakosho Mahabhogo Mahadhanah

Anirvinnah Sthavishthobhur Dharma-Yupo Maha-Makhah
Nakshatra-Nemir Nakshatri Kshamah Kshamah Samihanah
Yajna Ijyo Mahejyas Cha Kratuh Satram Satamgatih
Sarvadarshi Vimuktatma Sarvagyo Gynanam-Uttamam

Suvratah Sumukhah Sukshmah Sughoshah Sukhadah Suhrut
Manoharo Jita-Krodho Virabahur Vidaranah
Svapanah svavasho Vyapi Naikatma Naika-Karma-Krut
Vatsaro Vatsalo Vatsi Ratna-Garbho Dhaneshvarah

Dharmagub Dharmakrud Dharmi Sad-Asatksharam Aksharam
Avigyata Sahashramsur Vidhata Kruta-Lakshanah
Gabhasti-Nemih Sattvasthah Simho Bhuta-Maheshvarah
Adidevo Mahadevo Devesho Devabhrud-Guruh

Uttaro Gopatir Gopta Gyanagamyah Puratanah
Sharira-Bhuta-Bhrud Bhokta Kapindro Bhuridakshinah
Somapo Amrutapah Somah Purujit Purushottamah
Vinayo Jayah Satyasandho Dasharhah Satvatampatih

Jivo Vinayita-Sakshi Mukundo Amita Vikramah
Ambhonidhir Anantatma Mahodadhishayonatakah
Ajo Maharhah Svabhavyo Jitamitrah Pramodanah
Anando Nandano Nandah Satya-Dharma Trivikramah

Maharshih Kapilacharyah Krutagyo Medini-Patih
Tripadas Tridashadhyaksho Mahashrungah Krutantakrut
Mahavaraho Goivindah Sushenah Kanakangadi
Guhyo Gabhiro Gahano Guptas Chakra-Gadadharah

Vedhah Svango Ajitah Krishno Drudhah Sankarshano Acyutah
Varuno Vaaruno Vrukshah Pushkaraksho Mahamanah
Bhagavan Bhagahanandi Vanamali Halayudhah
Adityo Jyotir-Adityah Sahishnur Gatisattamah

Sudhanva-Khandaparashur-Daruno Dravinapradah
Divah-Spruk Sarva-Drug Vyaso Vachaspatir Ayonijah
Trisama Samagah Sama Nirvanam Bheshajam Bhishak
Sanyasakrut Chamah Santo Nishtha Shantih Parayanam

Shubhangah Shantidah Srashta Kumudah Kuvalesayah
Gohito Gopatir Gopta Vrushabhaksho Vrushapriyah
Anivarti Nivrutatma Samkshepta Kshema-Kruchivah
Shrivasta-Vakshah Shrivasah Shripatih Shrimatam-Varah

Shridah Shrishah Shrinivasah Shrinidhih Shri-Vibhavanah
Shridharah Shrikarah Shreyah Shriman Loka-Trayashrayah
Svakshah Svangah Shatanando Nandir Jyotir-Ganeshvarah
Vijitatma Vidheyatma Satkirtischinna-Samsayah

Udirnah Sarvata-Chakshur-Anisah Sasvata-Sthirah
Bhushayo Bhushano Bhutir Vishokah Shoka-Nashanah
Archishman Architah Kumbho Vishuddhatma Vishodhanah
Aniruddho Pratirathah Pradyumno Amita-Vikramah

Kalaneminiha Virah Saurih Sura-Janeshvarah
Trilokatma Trilokeshah Keshavah Keshiha Harih
Kamadevah Kamapalah Kami Kantah Krutagamah
Anirdeshya-Vapur Vishnur Viro Ananto Dhananjayah

Brahmanyo Brahmakrud-Brahma Brahma Brahma-Vivardhanah
Brahmavid Brahmano Brahmi Brahmgno Brahmana-Priyah
Mahakramo Mahakarma Mahateja Mahoragah
Mahakratur Mahayajva Mahayagyo Mahahavih

Stavyah Stavapriyah Stotram Stutih Stota Ranapriyah
Purnah Purayita Punyah Punyakirtir Anamayah
Manojavas Tirthakaro Vasureta Vasupradah
Vasuprado Vasudevo Vasur Vasumana Havih

Sadgatih Sat-Krutih Satta Sad-Bhutih Sat-Parayanah
Suraseno Yadushreshthah Sannivasah Suyamunah
Bhutavaso Vasudevah Sarvasu-Nilayo Analah
Darpaha Darpado Drupto Durdharo-Atha-Parajitah

Vishvamurtir Mahamurtir Diptamurtir Amurtiman
Anekamurtir Avyaktah Shatamurtih Shatananah
Eko Naikah Savah Kah Kim Yat Tat Padam-Anuttamam
Lokabandhur Lokanatho Madhavo Bhakta-Vastalah

Suvarna Varno Hemango Varangas Chandanangadi
Viraha Vishamah Sunyo Ghrutasir Achalaschalah
Amani Manado Manyo Lokasvami Triloka-Dhruk
Sumedha Medhajo Dhanyah Satyamedha Dharadharah

Tejovrusho Dyuti-Dharah Sarva-Shastra-Bhrutam-Varah
Pragrahonigraho Vyagro Naikashrungo Gadagrajah
Chaturmurtis Chaturbahus Chaturvyuhas Chaturgatih
Chaturatma Chaturbhavas Chaturvedavid Ekapat

Samavarto Anivrutatma Durjayo Duratikramah
Durlabho Durgamo Durgo Duravaso Durariha
Shubhango Lokasarangah Sutantus Tantu-Vardhanah
Indrakarma Mahakarma Krutakarma Krutagamah

Udbhavah Sundarah Sundo Ratnanabhah Sulochanah
Arko Vajasanah Shrungi Jayantah Sarva-Vij-Jayi
Suvarna-Bindur-Akshobhyah Sarva-Vagishvareshvarah
Mahahrado Maha-Garto Maha-Bhuto Maha-Nidhih

Kumudah Kundarah Kundah Parjanyah Pavano Anilah
Amrutasho Amrutavapuh Sarvagyah Sarvato-Mukha
Sulabhah Suvratah Siddhah Shatru-Jit Shatru-Tapanah
Nyagrodho Adumbaro-Svatthas Chanurandhra-Nishudhanah

Sahasrarchi Sapta-Jihvah Saptaidhah Sapta-Vahanah
Amurtir Anagho Achintyo Bhayakrud Bhaya-Nashanah
Anur Bruhat Krusah Sthulo Gunabrun Nirguno Mahan
Adhrutah Svadhrutah Svasyah Pragvamsho Vamshavardhanah

Bhara-Bhrut Kathito Yogi Yogishah Sarva-Kamadah
Ashramah Shramanah Kshamah Suparno Vayu-Vahanah
Dhanurdharo Dhanurvedo Dando Damayita Damah
Aparajitah Sarvasaho Niyanta Niyamo Yamah

Satvavan Satvikah Satyah Satya-Dharma-Parayanah
Abhiprayah Priyarho-Rhah Priyakrut Pritivardhanah
Vihayasagatir Jyotih Suruchir Huta-Bhug Vibhuh
Ravir Virochanah Suryah Savita Ravilochanah

Ananto Huta-Bhug Bhokta Sukhado Naikajo-Grajah
Anirvinnah Sadamarshi Lokadhishthana-Madbhutah
Sanat Sanatana-Tamah Kapilah Kapir Avyayah
Svastidah Svastikrut Svasti Svastibhuk Svasti-Dakshinah

Araudrah Kundali Chakri Vikramyurjita-Shasanah
Shabdatigah Shabdasahah Sisirah Sarvari-Karah
Akrurah Peshalo Daksho Dakshinah Kshiminam Varah
Vidvattamo Vitabhayah Punya-Shravana-Kirtanah

Uttarano Dushkrutiha Punyo Duh-Svapna-Nasanah
Viraha Rakshanah Santo Jivanah Paryavasthitah
Ananta-Rupo Ananta-Shri Jitamanyur Bhayapahah
Chaturashro Gabhiratma Vidisho Vyadisho Dishah

Anadi Bhurbhuvo Lakshmih Suviro Ruchirangadah
Janano Janajanmadir Bhimo Bhima-Parakramah
Adharanilayo Dhata Pushpahasah Prajagarah
Urdhvagah Sat-Pathacharah Pranadah Pranavah Panah

Pramanam Prananilayah Pranabhrut Pranajivanah
Tatvam Tatvavidekatma Janma-Mrutyu-Jaratigah
Bhurbhuvah Svastarus-Tarah Savita Prapitamahah
Yagyo Yagya-Patir-Yajva Yagyango Yagya-Vahanah

Yagyabhrud Yagyakrud Yagyi Yagyabhrug Yagyasadhanah
Yagyanantakrud Yagyaguhyam Annam Annada Eva Cha
Atmayonih Svayamjato Vaikhanah Samagayanah
Devaki-Nandanah Srashtha Kshitishah Papanashanah

Shankhabrun -Nandaki Chakri Sharangadhnva Gadadharah
Rathanga Panirakshobhyah Sarva-Praharanayudhah

Sree Sarva-Praha-Rana-Yudha Om Naman Ithi

Vanamali Gadi Sharangi Shankhi Chakri Cha Nandaki
Shriman Narayano Vishnur-Vasudevo-Abhirakshatu (repeat these 2 times)

Iteedam Keerta-Neeyasya Kesha-Vasya Maha-Tmanah |

Namnam sahasram divya-nam ashe-shena prakeer-titam

Ya Edam Shrunuyat Nityam Yaschhapi Parikeertayet
Nashubham-Prapnuyat-Kinchit So Mutreha-Cha-Manavah

Vedan-Tago Bramhana-Syat Kshatriyo Vijayee Bavet
Vaisyo Dhana-Samru-Ddhasyat Shhoodra Sukha Mavap-Nuyat

Dharmarthee Prapnu-Yatdharmam Artharthee Chartha Mapnuyat
Kamana-Vapnuyat-Kamee Prajarthee Chapnu-Yat-Prajam

Bhakt-Imanya Sadotthaya Shuchi-Stadgata Manasah
Sahasram Vasu-Devasya Namna Metat Prakee-Rtayet

Yashah Prapnoti Vipulam Ynati Praadhanya Meva-Cha
Achalam shriya mapnothi shreyah prapnotya-nuttamam

Na Bhayam Kvachi Dapnoti Veeryam Tejachha Vindati
Bhava Tyarogo Dhyu-Timan Bala-Roopa Gunan-Vitah

Rogarto Muchyate Rogat Baddho Muchyeta Bandhanat
Bhaya Nmuchyeta Bheetastu Muchye Tapanna Apadha

Durganya-Titara Tyashu Purushah Purusho-Ttamam
Stuva Nnama-Saha-Srena Nityam Bhakti Saman-Vitah

Vasu-Deva-Shrayo Marthyo Vasu-Deva Para-Yanah
Sarva-Papa Vishu-Ddhatma Yati Bramha Sana-Tanam

Na Vasu-Deva Bhakta-Nam Ashubham Vidyate Kvachit
Janma Mrithyu Jara Vyadhi Bhayam Naivapa Jayate

Emam Stava Madhee-Yanah Shraddha-Bhakti Sama-Nvitah
Yujye Tatam Sukha-Kshantih Shree-Dhrati Smruti Keertibhih

Na Krodho Na Matsaryam Na Lobho Na Shubha-Matih
Bhavanti Kruta Punyanam Bhakta-Nam Puru-Shottame

Dhyou Sachan-Drarka Nakshatra Kham Disho Bhoorma-Hodadhih
Vasu-Devasya Veeryena Vidhrutani Mahat-Manah

Sa-Sura-Sura Gandharvam Sa-Yaksho-Raga Raksha-Sam
Jaga-Dvashe Varta-Tedam Krishnasya Sachara-Charam

Indri-Yani Mano-Buddhih Satvam Tejo-Balam Dhrutih|
Vasu-Devatma Kanyahuh Kshetram-Kshetragyna Eva Cha

Sarva-Gamana Macharah Prathamam Pari-Kalpate
Aachara Prabhavo Dharmo Dharmasya Pradhu-Rachyutah

Rushayah Pitaro Devah Maha-Bhootani Dhatavah |
Jangama-Jangamam Chedam Jagannaraya-Nodbhavam

Yogo Gynanam Tatha Sankhyam Vidya Shilpadi Karma-Cha
Vedah Shasthrani Vigynana Etat-Sarvam Janar-Danat

Eko-Vishnu Rmaha-Dbhootam Prutha-Gbhoota Nyanekasah
Trilon-Lokan-Vyapya-Bhootatma Bhujkte Vishva-Bhugavyayah

Emam Stavam Bhagavato Vishnor-Vyasena Keertitam
Pathedya Echhet Purushah Shreyah Praptum Sukhani-Cha

Vishve-Shvara Majam Devam Jagatah Prabhu Mavyam
Bhajanti Ye Pushka-Raksham Nate Yanti Para-Bhavam

Na Te Yanti Para-Bhavam Om Nama Iti

Arjuna Uvacha
Padma-Patra Visha-Laksha Padma-Nabha Suro-Ttama
Bhaktana Manu-Raktanam Trata Bhava Janar-Dana

Shree Bhagavan Uvacha
Yo-Mam Nama Saha-Srena Stotu Michhati Pandava
Sho Ha Mekena Shlokena Stuta Eva Na Samshayah

Stita Eva Na Samshaya Om Nama Iti

Vyasa Uvacha
Vasa-Naad Vasu Devsaya Vasitham Te Jaga-Thrayam
Sarva-Butha Nivaso Si Vaasu-Deva Namo Stute

Vasu-Deva Namostute Om Nama Iti

Parvati Uyvachv
Keno-Paayena Laghunaa Vishnur-Nama Saha-Skrakam
Patyate Pamditeh Nityam Shortu Michha Myaham Prabho

Eshwara Uvacha
Shree-Rama Ram Rameti Rame Raame Mano-Rame
Saha-Sranaama Tattulyam Raama-Naama Varaa-Nane

(Read the above 2 lines 2 more times)

Raama-Naama Varaa-Nana Om Nama Iti

Bramho Uvacha
Namo Stvana-Ntaya Saha-Sramurtaye
Saha-Srapaa-Dakshi Shiroru-Bahave
Saha-Sranaamne Puru-Shaya Shashvate
Saha-Srakoti-Yuga-Dharine Namah
Saha-Srakoti Yuga-Dharina Om Nama Iti

Sanjaya Uvacha
Yatra Yoge-Shvarah Krushno Yatra Paardho Dhanur-Dharah
Tatra-Shreeh Vijayo Bhutih Dhruva Neetih Mati Rmama

Shree Bhagawan Uvacha
Ananya-Schanta-Yanto Mam Ye Janaah Paryu-Panate
Tesham Nitya-Bhiyuktanaam Yoga-Kshemam Vaha-Myaham

Parithrayana Sadhunam Vinasaya Cha Dushkritham,
Dharma Samsthapanarthaya Sambhavami Yuge Yuge

Aartha-Vishanna-Shithila-Schabhitah Ghoreshucha-Vyadhi-Varthamanah
Samkeertya-Narayana-Shabda-Matram Vimukta-Duhghah-Sukhino-Bhavanti

Kayena-Vaacha Mana-Sendhriyerva
Buddhyatma-Naavaa Prakrute-Swabhawat
Karomi Yadyat Sakalam Parasmai
Naaraa-Yanayeti Samarpayami

Sarvam Shree-Krishnar-Panamastu ugadi pachadi-ugadi special ugadi pachadi recipe telugu new year ugadi pachadi
 Thanks for Visiting womenspage.in

krishnashtami sri krishna janmashtami How to celebrate Janmastami vishnu sahasranamam

krishnashtami sri krishna janmashtami

Krishna Janmashtami is the celebration of the birth of Lord Shri Krishna, the incarnation of Lord Vishnu, who is believed to have been born about five thousand years ago in Mathura in 'Dwapar Yuga'. Krishna Janmashtami is also known as Ashtami Rohini, Srikrishna Jayanti, Krishnashtami, Saatam Aatham, Gokulashtami and sometimes simply as Janmashtami. It is essentially a Hindu festival. The festival is generally observed on Ashtami tithi, the eighth day of the dark half or Krishna Paksha of the month of Bhadrapada in the Hindu calendar, when the Rohini Nakshatra is ascendant. This is usually in the months of August and September in the Gregorian calendar. The festival is celebrated with great enthusiasm and vigor by Hindus all over India and abroad. People observe fast the whole day, sing hymns and conduct prayers at midnight to rejoice the birth of Lord. Ras lila, dramatic enactments of the life of Krishna, are a special feature that is showcased in every part of the country, as it re-creates the flirtatious aspects of Krishna's youthful days. Another interesting aspect of Krishna Janmashtami is the practice of Dahi-Handi. This game portrays the playful and mischievous side of Krishna, where teams of young men form human pyramids to reach a high-hanging pot of butter and break it.
Janmashtami History:
According to the Puranas Krishna took birth on the 8th lunar day (Ashtami) of the waning moon of the month of Smvana at midnight, upon the moon's entrance into Rohini asterism. This day is marked as Janmashtami. Krishna is one of the most worshipped Gods in India and belongs to the Hindu Trinity. He is believed to be one of the eight incarnations of Lord Vishnu. The story of birth of Krishna is an intriguing one.
The story goes like this: One day Mother Earth was appalled by the number of sins that were being committed on her surface. She went to Brahma that God of the Gods and appealed to him for help. Brahma, after listening to her, appealed to Lord Vishnu who said that He would take birth on earth and His avatar will destroy every kind of sin that was being committed on earth then.
The history of Janmashtmi dates back to thousand years. There are also several legends and stories associated with this festival. If you start exploring the origin of the festival, you will end up listening to thousands of folklores related to Krishna and his birth. It is believed that Lord Krishna was the incarnation of Vishnu, one of the three most important Hindu Gods. It is commonly believed that he took birth for killing Kansa, the unreligious demon king of Mathura and other demons, to establish a kingdom of peace, prosperity and religion on earth and to spread the message of brotherhood and humanity. 
In his preaching to Arjuna in the Holy Bhagvad Gita he says Whenever the balance of the universe is disturbed by external interference from any of its parts, then I reveal myself as the Power of eternal balancing. For the protection of those who are in harmony, and the rectification of everything disharmonious, I incarnate myself at every juncture of time.So, it is assumed that the form of God will return back on earth for the establishment of peace, religion and prosperity in society once again when required. The celebration of Janmashtami is also a way to commemorate his holy deeds on earth for the mankind. Historians calculate that the birth of Lord Krishna goes back to the Dwapar Yug. It is in the year of Visvavasu around 3227 BC when Lord Krishna was born.
He was born on a dark, stormy night on the day eight day of the second fortnight of the month of Shravana which now corresponds to the month of August-September in the Gregorian calendar. Born in the prison of Demon Kansa, from Kansas sister Devaki and Vasudeva, Krishna was declared to be the savior of mankind and the end of Kansa even before his birth. Krishna, right from the day of birth exhibited that he was a special child and there was extraordinary powers with him. Throughout his childhood and adolescence in Gokul, he did many things which made people believe that he was a form of God. Since then, the people of Nandgaon celebrated the birth of Krishna as a day of fortune. Even thousands of years after his heavenly abode, people observe this day as a day of fortune and commemorate the birth of Lord Krishna by fasting and feasting. People believe Krishna to be the ultimate savior of the world. One who unlike other gods, can be regarded, as a lover, friend, divine guru or ones own child.People mesmerized with Krishnas persona and deeds can be seen singing and dancing in the name of Krishna to eternity on the day of Janmashtami. It is the deep faith and devotion of people towards him that the festival is still celebrated with a great honor, joy as well as elation as it was celebrated thousands of years back.
How to celebrate Janmastami:
Hindus celebrate Janmashtami by fasting and staying up until midnight, the time when Krishna is believed to have been born. Images of Krishna's infancy are placed in swings and cradles in temples and homes. At midnight, devotees gather around for devotional songs, dance and exchange gifts. Some temples also conduct readings slokas of the Hindu religious scripture Bhagavad Gita.
How to Celebrate Janmashtami at Home:
Invite all your friends and family to participate in the festivities.Decorating your home for Krishna can be fun, particularly for children. Encourage them in helping to make garlands, hanging balloons and festoons of leaves, and generally making the house beautiful for Krishna’s appearance.Get a copy of the Vaishnava Songbook and choose some of your favorite bhajanas(devotional songs in praise of God) to sing. Krishna, also known as Murlidhara, or “one who holds the flute,” loves music. And so will your friends and family, as you take turns singing and playing instruments. Alternatively, play bhajan CDs and heighten the spiritual atmosphere.
You can also chant extra rounds of the Hare Krishna mantra on your japa mala (prayer beads). This is an intimate one on one exchange with Krishna, and makes you feel much closer to the Lord.

Read the story of Krishna’s advent and other exciting pastimes fromKrishna, the Supreme Personality of Godhead or Srimad Bhagavatam,Canto Ten. Pass the book around, and try dramatic readings to bring the story to life. Janmashtami is all about completely immersing yourself in thoughts of Krishna in a festive way.
If you have Radha-Krishna deities, get extra special new outfits for Them. Exercise your creativity and pay special attention to decorating Their altar.Recreate the temple program and hold an abhisheka bathingceremony for your deities. Simply buy different liquids like yogurt,
honey, ghee and fruit juices and bathe the deity with them while singing devotional songs.Temples prepare at least one hundred and eight different food dishes on Janmashtami. Of course, you don’t have to go that far, unless you’re feeling particularly energetic! But it’s always nice to cook some very special preparations to offer to the Lord. Imagine that Krishna was actually right there, in your house what would you offer Him? This makes for a wonderful meditation while cooking on Janmashtami.Have a midnight arati (worship ceremony) with a
kirtan. This is the exact time that Krishna appeared on this
planet, so it is most auspicious and spiritually inspiring. If you
have arati paraphernalia, then you can do a full offering. If
not, don’t worry–Krishna says in the Bhagavad-gita, “If you
offer Me with love a leaf, flower, fruit or water, I will accept it.”
So offer whatever you canit’s your love and devotion that matters.
Buy a special gift for the Lord. You can wrap it and write a card to Krishna. Here are some gift ideas:
If you have Deities you can buy or make jewelry, new clothes, garlands, peacock feathers, turban pieces, flutes or water cups,Incense,Fruit basket,Offering plate,New picture frame if you worship a picture of Krishna Brand new aratiset If you are able to fast from food, fasting until midnight is recommended. If fasting is too difficult, then try to eat only light foods during the day. By putting our own needs aside and concentrating more on Krishna’s, we show our love for Him.
You can engage your children in many of the above activities. Depending on your children’s ages, they can help cook, make garlands, design a birthday card, play musical instruments, dance and chant Hare Krishna.
Children also enjoy dressing up as Radha, Krishna and their associates, and re-enacting Krishna’s pastimes. This helps to create a very festive mood.

As you celebrate Janmashtami, remember that just as we enjoy the attention and fun on our birthday, so the Lord also enjoys our attention and gifts on His appearance day. The difference between us and Krishna is that He is able to reciprocate perfectly with each one of us. In the transcendental realm, everything that we offer to the Lord with love and devotion will benefit us unlimitedly, and those benefits will stay with us for eternity.
Mantars for Reciting:
KRISHNA’S JANM SLOKA SAYS

“SIMHA RA:SOW ASITHE: PAKSHE: RO:HINYA:M ASHTAMI: THITTHOW |
CHARAMA:RTTHA PRADA:THA:RAM KRUSHNAM VANDE: JAGAD GURUM ||”
and
vishnu sahasranamam
Popular Places:
Janmashtami is one such festival that is celebrated equally in North and South India. Preparations for the same start weeks in advance. Different parts of the country celebrate the festival differently. In South India, the celebrations are most prevalent in Karnataka and Tamil Nadu. In both the places, the idol of Lord Krishna is placed in a decorated mantapa. Bhakshanam (snacks and sweets in Sanskrit), are specially prepared for the festival, and offered to Lord Krishna. Along with it, fruits that are his favorites are also offered. In some parts of Karnataka, chakli, avalakki and bellada panaka are prepared especially for the festival. In North India, celebrations are no less than being called extravagant and splendid. While Gokul and Vridnavan (Lord's birth and growing up place) witness flocks of visitors coming to the place to celebrate the festival at Krishna janamabhoomi, the other parts organize different events and practice different rituals to mark the occasion. In the cities of Mumbai and Pune, dahi-handi is organized wherein a group of men form human pyramid to reach a high-hanging pot of butter and break it. In the city of Dwarka in Gujarat and the eastern states of Orissa and West Bengal, people celebrate it with fasting and doing puja at midnight. Though the rituals practiced vary from one region to the other, the spirit and devotion to the Lord is same everywhere. Thus, it wouldn't be wrong to say that Krishna is the most loved and celebrated God in India.
Recipes/Nivadyam for God:
shrikhand-krishnashtami special

Thanks for Visiting womenspage.in

Rakhi Raksha Bandhan story and quotes sms

Rakhi Raksha Bandhan quotes sms
Raksha Bandhan Date and timings:
18thAugust 2016 (Thursday) 
Raksha Bandhan Thread Ceremony Time - 06:03 to 14:56 Duration -8 Hours 53 Mins
Aparahan Time Raksha Bandhan Muhurat - 13:35 to 14:56 Duration - 1 Hour 21 Mins

Raksha Bandhan:
Raksha Bandhan is a Hindu festival that celebrates the love and duty between brothers and sistersIn India, festivals are the celebration of togetherness, of being one of the family.The festival is also popularly used to celebrate any brother-sister relationship between men and women who are relatives or biologically unrelated It is called Rakhi Purnima, or simplyRakhi, in many parts of India.The festival is observed by Hindus, Jains, and many Sikhs.Raksha Bandhan is primarily observed in India, Mauritius and parts of Nepal. It is also celebrated by Hindus and Sikhs in parts of Pakistan,and by some people of Indian origin around the world.
Raksha Bandhan is one such festival that is all about affection, fraternity and sublime sentiments. It is also known as Raksha Bandhan which means a 'bond of protection'. This is an occasion to flourish love, care, affection and sacred feeling of brotherhood.
Story of Raksha Bandhan:
According to Hindu scripture Bhavishya Purana, in the war between Gods and demons, Indra - the deity of sky, rains and thunderbolts - was disgraced by the powerful demon King Bali. Indra’s wife Sachi consulted Vishnu, who gave her a bracelet made of cotton thread, calling it holy.Sachi tied the holy thread around Indra wrist, blessed with her prayers for his well being and success. Indra successfully defeated the evil and recovered Amaravati. This story inspired the protective power of holy thread.The story also suggests that the Raksha Bandhan thread in ancient India were amulets, used by women as prayers and to guard men going to war, and that these threads were not limited to sister-brother like relationships.
Rakhi Making How to make rakhi at home
According to this legend, credited to Hindu scriptures Bhagavata Purana and Vishnu Purana, after Vishnu won the three worlds from the demon King Bali, he was asked by Bali that Vishnu live in his palace, a request Vishnu granted. Vishnu's wife, Goddess Lakshmi did not like the palace or his new found friendship with Bali, and preferred that her husband and she return to Vaikuntha. So she went to Bali, tied a Rakhi and made him a brother. Bali asked her what gift she desired. Lakshmi asked that Vishnu be freed from the request that he live in Bali's palace. Bali consented, as well accepted her as his sister.

There is another story is also known as Ganesh had two sons, Shubh and Labh. On Raksha Bandhan, Ganesh's sister visited and tied a Rakhi on Ganesh's wrist. The two boys become frustrated that they have no sister to celebrate Raksha Bandhan with. They ask their father Ganesh for a sister, but to no avail. Finally, saint Narada appears who persuades Ganesh that a daughter will enrich him as well as his sons. Ganesh agreed, and created a daughter named Santoshi Ma by divine flames that emerged from Ganesh's wives,Rddhi (Amazing) and Siddhi (Perfection). Thereafter, Shubh Labh (literally "Holy Profit") had a sister named Santoshi Ma (literally "Goddess of Satisfaction"), who loved and protected each other.

Krishna considered Draupadi his sister. When Krishna cut his finger while beheading Shishupal, Draupadi immediately tore off a piece of her sari and bandaged his cut. Krishna said that with this loving act, she wrapped him in debt and he would repay each “thread” when the time arrives. Indeed, whenever Draupadi needed Krishna’s protection she fervently prayed for his help, he came to the rescue and gave her unlimited cloth. This is one of the stories of the origin of the Raksha Bandhan festival.In the epic Mahabharat, Draupadi tied a Rakhi to Krishna, while Kunti tied her Rakhito her grandson Abhimanyu, before the great war.

According to another legend, Yama, the god of Death had not visited his sisterYamuna for 12 years. Yamuna, the goddess of Yamuna river, was sad and consulted Ganga, the goddess of Ganga river. Ganga reminded Yama of his sister, upon which Yama visits her. Yamuna was overjoyed to see her brother, and prepared a bounty of food for Yama. The god Yama was delighted, and asked Yamuna what she wanted for gift. She wished that he, her brother should return and see her again soon. Yama was moved by his sister's love, agreed and to be able to see her again, made river Yamuna immortal. This legend is the basis for a Raksha Bandhan-like festival called Bhai Duj in some parts of India, which also celebrates brother-sister love, but near Diwali.
Historical stories:
Alexander the Great and King Puru:
According to one legendary narrative, when Alexander the Great invaded India in 326 BCE, Roxana (or Roshanak, his wife) sent a sacred thread to Porus, asking him not to harm her husband in battle. In accordance with tradition, Porus, the king ofKaikeya kingdom, gave full respect to the rakhi. On the battlefield, when Porus was about to deliver a final blow to Alexander, he saw the rakhi on his own wrist and restrained himself from attacking Alexander personally.
Rakhi Making How to make rakhi at home
Rani Karnavati and Emperor Humayun:
Another controversial historical account is that of Rani Karnavati of Chittor and Mughal Emperor Humayun, which dates to 1535 CE. When Rani Karnavati, the widowed queen of the king of Chittor, realised that she could not defend against the invasion by the Sultan of Gujarat, Bahadur Shah, she sent a Rakhi to Emperor Humayun. Touched, the Emperor immediately set off with his troops to defend Chittor.Humayun arrived too late, and Bahadur Shah managed to sack the Rani's fortress. Although contemporary commentators and memoirs do not mention the Rakhi episode and some historians have expressed skepticism about it, it is mentioned in one mid-seventeenth century Rajasthani account.
How celebrate Raksha Bandhan:

On the day of Rakhi, sisters prepares the pooja thali with diya, roli, chawal, rakhi thread and sweets. The ritual begins with a prayer in front of God, then the sister ties Rakhi to her brother and wishes for his happiness and well-being. In turn, the brother acknowledge the love with a promise to stand by his sister through all the good and bad times.

Sisters tie Rakhi on the wrist of their brothers amid chanting of mantras, put roli and rice on his forehead and pray for his well-being. She bestows him with gifts and blessings. In turn, brothers also wish her a good life and pledges to take care of her. He gives her a return gift. The gift symbolizes the physical acceptance of her love, reminder of their togetherness and his pledge. The legends and the reference in history repeated, the significance of the festival is emphasized.

Raksha bandhan has been celebrated in the same way with the same traditions for many years. Only the means have changed with the changing lifestyle to make the celebration more elaborate and lively. This day has an inherent power that pulls the siblings together. The increasing distances evoke the desire to be together even more. All brothers and sisters try to reach out to each other on this auspicious day. The joyous meeting, the rare family get-together, that erstwhile feeling of brotherhood and sisterhood calls for a massive celebration. 

People also share tasty dishes, wonderful sweets and exchange gifts. It is a time to share their past experiences also. For those who are not able to meet each other, rakhi cards and e-rakhis and rakhis through mails perform the part of communicating the rakhi messages. Hand made rakhis and self-made rakhi cards are just representation of the personal feelings of the siblings.
Rakhi Making How to make rakhi at home
Raksha Bandhan quotes sms:
 • Brothers are like streetlights along the road, they don't make distance any shorter but they light up the path and make the walk worthwhile.”
 • “You were always my best friend, looking out for me, making sure the path I traveled on was smooth. Even if I searched the world over, there cannot be a better brother than you. Wishing You Life's Best Always.” 
 • “We were always close, looking out for each other even when life led us along different paths... Like an invisible thread, our love binds us together, making sure we'll remember where we came from and what we mean to each other. Wishing you a joyous Raksha Bandhan, Dear Brother.” 
 • “The loving occasion of Raksha Bandhan is the best time Brother, to reminisce fondly the wonderful moment we have spent together, sharing each other’s joys and sorrows… Thanks for spreading smiles everywhere and making life so beautiful, meaningful and Happy… My Dear Brother .” 
 • “You never say no, you never say thats impossible and you never say you can't. That's my bro, a superman who make things possible and who make paths smoother. I love you Bro.” 
 • “You are the person who holds me in my bad times, you are the person who dances with me in my happiness. I can't recall even a single day when you were absent from my life. I really love you.” 
 • Kaamyabi tumhare kadam chume,

 • Khushiyan tumhare charo aur ho,
  Par bhagwan se itni prarthana karne ke liye,
  tum mujhe kuch to commission do!
  To my extremely lovable (but kanjoos) brother…
  Just kidding as always.
  “Happy Raksha Bandhan.”
 • "Sisters is probably the most competitive relationship within the family, but once sisters are grown, it becomes the strongest relationship."
 • “Sister is someone who is caring and sharing. Sister can understand things you never said. She can understand pain which is not visible to anyone. I love my sister.”
 • “It leaves a smile on my face when I think of those trifling fights we had and suddenly used to make up. The memories may fade away with passing time but the love we share will only grow. Happy Raksha Bandhan, Dear Sister.” 
 • “God sent in my life a beautiful Angel in your guise, Sister. In good times or bad ones, you're ready to extend your help and support. Thanks for all you do.” 
 • “Sister is someone who is caring and sharing. Sister can understand things you never said. She can understand pain which is not visible to anyone. I love my sister.” 
Thanks for Visiting womenspage.in

Ganesh Chaturthi Story Vinayaka Chavithi puja vidhanam katha khairatabad ganesh

Ganesh Chaturthi Story Vinayaka Chavithi puja vidhanam/katha 


Ganesha Chaturthi Date and timings:
 5th September 2016 (Monday) 
Madhyahna Ganesha Puja Time - 11:00 to 13:28 Duration - 2 Hours 27 Mins
On 4th, Time to Avoid Moon Sighting - 18:54 to 20:29 Duration -1 Hour 34 Mins
On 5th, Time to Avoid Moon Sighting - 09:05 to 21:07 Duration -12 Hours 2 Mins
Ganesha Chaturthi is the Hindu festivalcelebrated in honour of the god Ganesha, The son of Shiva and Parvati, Ganesha has an elephantine countenance with a curved trunk and big ears, and a huge pot-bellied body of a human being.He is the Lord of success and destroyer of evils and obstacles. He is also worshipped as the god of education, knowledge, wisdom and wealth. In fact, Ganesha is one of the five prime Hindu deities(Brahma, Vishnu, Shiva and Durga being the other four) whose idolatry is glorified as thepanchayatana puja,is observed in the Hindu calendar month of Bhaadrapada, starting on the shukla chaturthi (fourth day of the waxing moon period). The date usually falls between August and September. The festival lasts for 10 days, ending on Anant Chaturdashi (fourteenth day of the waxing moon period).
Weeks or even months before Ganesha Chaturthi, artistic clay models of Lord Ganesha are made for sale by specially skilled artisans. They are beautifully decorated and depict Lord Ganesha in vivid poses. The size of these statues may vary from 3/4 of an inch to over 70 feet.
Ganesha Chaturthi starts with the installation of these Ganesha statues in colorfully decorated homes and specially erected temporary structures mandapas (pandals) in every locality. The pandals are erected by the people or a specific society or locality or group by collecting monetary contributions. The pandals are decorated specially for the festival, either by using decorative items like flower garlands, lights, etc. or are theme based decorations, which depict religious themes or current events.

Story of loard Ganesha:
Significance of the loard Ganesha Form
Ganesha's head symbolizes theAtman or the soul, which is the ultimate supreme reality of human existence, and his human body signifies Maya or the earthly existence of human beings. The elephant head denotes wisdom and its trunk represents Om, the sound symbol of cosmic reality. In his upper right hand Ganesha holds a goad, which helps him propel mankind forward on the eternal path and remove obstacles from the way. The noose in Ganesha's left hand is a gentle implement to capture all difficulties.
The broken tusk that Ganesha holds like a pen in his lower right hand is a symbol of sacrifice, which he broke for writing the Mahabharata. The rosary in his other hand suggests that the pursuit of knowledge should be continuous.
The laddoo (sweet) he holds in his trunk indicates that one must discover the sweetness of the Atman. His fan-like ears convey that he is all ears to our petition. The snake that runs round his waist represents energy in all forms. And he is humble enough to ride the lowest of creatures, a mouse.

The story of the birth of this zoomorphic deity, as depicted in the Shiva Purana, goes like this: Once goddess Parvati, while bathing, created a boy out of the dirt of her body and assigned him the task of guarding the entrance to her bathroom. When Shiva, her husband returned, he was surprised to find a stranger denying him access, and struck off the boy's head in rage. Parvati broke down in utter grief and to soothe her, Shiva sent out his squad (gana) to fetch the head of any sleeping being who was facing the north. The company found a sleeping elephant and brought back its severed head, which was then attached to the body of the boy. Shiva restored its life and made him the leader (pati) of his troops. Hence his name 'Ganapati'. Shiva also bestowed a boon that people would worship him and invoke his name before undertaking any venture.

However, there's another less popular story of his origin, found in the Brahma Vaivarta Purana: Shiva asked Parvati to observe the punyaka vrata for a year to appease Vishnu in order to have a son. When a son was born to her, all the gods and goddesses assembled to rejoice on its birth. Lord Shani, the son of Surya (Sun-God), was also present but he refused to look at the infant. Perturbed at this behaviour, Parvati asked him the reason, and Shani replied that his looking at baby would harm the newborn. However, on Parvati's insistence when Shani eyed the baby, the child's head was severed instantly. All the gods started to bemoan, whereupon Vishnu hurried to the bank of river Pushpabhadra and brought back the head of a young elephant, and joined it to the baby's body, thus reviving it.

Ganesha, the Destroyer of Pride
Ganesha is also the destroyer of vanity, selfishness and pride. He is the personification of material universe in all its various magnificent manifestations. "All Hindus worship Ganesha regardless of their sectarian belief," says D N Singh in A Study of Hinduism. "He is both the beginning of the religion and the meeting ground for all Hindus."
108 names of Ganesha:
Akhuratha: One whose chariot is pulled by a mouse
Alampata: One who is forever eternal
Amit: One who is incomparable
Anantachidrupamayam: One who is the personification of the infinite consciousness
Avaneesh: Master of the universe
Avighna: The remover of obstacles
Balaganapati: Beloved child
Bhalchandra: One who is moon crested
Bheema: One who is gigantic
Bhupati: The lord of lords
Bhuvanpati: The lord of the heaven
Buddhinath: The God of wisdom
Buddhipriya: One who bestows of knowledge and intellect
Buddhividhata: The God of knowledge
Chaturbhuj: The four-armed lord
Devadeva: The lord of lords
Devantakanashakarin: Destroyer of evils and demons
Devavrata: One who accepts all penances
Devendrashika: The protector of all gods
Dharmik: One who is righteous and charitable
Dhoomravarna: One whose skin is smoke-hued
Durja: The invincible
Dvaimatura: One who has two mothers
Ekaakshara: One who is of a single syllable
Ekadanta: Single-tusked
Ekadrishta: Single-focused
Eshanputra: The son of Shiva
Gadadhara: One whose weapon is the mace
Gajakarna: One who has elephantine-ears
Gajanana: One who has an elephantine face
Gajananeti: One who has the looks of an elephant
Gajavakra: The trunk of an elephant
Gajavaktra: One who has an elephantine mouth
Ganadhakshya: The lord of lords
Ganadhyakshina: Leader of all celestial bodies
Ganapati: The lord of lords
Gaurisuta: The son of Gauri
Gunina: The lord of virtues
Haridra: One who is golden-hued
Heramba: Mother's beloved son
Kapila: One who is yellowish-brown
Kaveesha: The lord of poets
Kirti: The lord of music
Kripalu: Merciful lord
Krishapingaksha: One who has yellowish-brown eyes
Kshamakaram: The abode of forgiveness
Kshipra: One who is easy to appease
Lambakarna: One who has large ears
Lambodara: One who has a big belly
Mahabala: One who is enormously strong
Mahaganapati: The Supreme Lord
Maheshwaram: Lord of the universe
Mangalamurti: The all auspicious Lord
Manomay: The winner of hearts
Mrityuanjaya: The conqueror of death
Mundakarama: The abode of happiness
Muktidaya: Bestower of eternal bliss
Musikvahana: One who rides a mouse
Nadapratithishta: One who appreciates music
Namasthetu: Destroyer of evils and sins
Nandana: Lord Shiva's son
Nideeshwaram: Bestower of wealth
Omkara: One who has the form of 'Om'
Pitambara: One who has yellowish skin
Pramoda: Lord of all abodes
Prathameshwara: First among all Gods
Purush: The omnipotent personality
Rakta: One who is blood-hued
Rudrapriya: One who is the beloved of Shiva
Sarvadevatman: One who accepts all celestial offerings
Sarvasiddhanta: Bestower of skills and knowledge
Sarvatman: Protector of the universe
Shambhavi: Son of Parvati
Shashivarnam: One who has a moon-like complexion
Shoorpakarna: One who is large-eared
Shuban: The all auspicious Lord
Shubhagunakanan One who is The Master of All Virtues
Shweta: One who is as pure as the white
Siddhidhata: Bestower of accomplishments and successes
Siddhipriya: Giver of wishes and boons
Siddhivinayaka: Bestower of success
Skandapurvaja: Elder of Skanda or Kartikya
Sumukha: One who has an auspicious face
Sureshwaram: The lord of lords
Swaroop: Lover of beauty
Tarun: One who is ageless
Uddanda: The nemesis of evils and vices
Umaputra: The son of Goddess Uma
Vakratunda: One with a curved trunk
Varaganapati: Bestower of boons
Varaprada: One who grants wishes
Varadavinayaka: Bestower of success
Veeraganapati: The vigorous lord
Vidyavaridhi: The God of wisdom
Vighnahara: Remover of obstacles
Vignaharta: Destroyer of all obstacles
Vighnaraja: Lord of all obstacles
Vighnarajendra: Lord of all obstacles
Vighnavinashanaya: Destroyer of all obstacles
Vigneshwara: Lord of all obstacles
Vikat: One who is huge
Vinayaka: The Supreme Lord
Vishwamukha: Master of the universe
Vishwaraja: King of the world
Yagnakaya: One who accepts sacrificial offerings
Yashaskaram: The bestower of fame and fortune
Yashvasin: The beloved and ever popular lord
Yogadhipa: The lord of meditation
How to perform Ganesh puja:

Khairatabad Ganesh
Khairatabad Ganesh new look for this year is Thrishaktimaya Moksha Ganapathi and the height of god is 59 feet as completing 59 years.The expenditure to complete this idol around 60 lack.And the Laddu weight is 5600kgs made from Tapeshwaram.Ganesha is in the standing position with godess Lakshmi and Saraswathi.To the right of main ganesh idol will be a depiction of Gajendra Moksham dispalys with Elephant and crocodile and left side displays the Bhadrakali in sitting position.Nearly 150 works are working for making of the Ganesha.Mostly artists  are from chennai.The idol will be immersed in the hussain sagar lake on sunday,September27th.The governor of Telengana will inaugurate and CM will be attend it.
Rakhi Making How to make rakhi at home
garbha rakshambika stotram lyrics and audio
Stotras for mothers and pregnant women
Thanks for Visiting womenspage.in

Naga Panchami Puja/vrat Vidhi Kalsarpa Yoga Nagaradhana

Naga Panchami Puja Vidhi/vratam 

What is Nagapanchami(Significance of Nagapanchami):

Nagapanchami is Hindus festival on that day they worships Snakes.According to Garuda Purana offering prayers to snake on this day is auspicious and will usher good tidings in one’s life.In this day Nagas are worshipped with milk, sweets, flowers, lamps and even sacrifices. Images of Nag deities made of silver, stone, wood, or paintings on the wall are first bathed with water and milk and then worshipped with the reciting of the some mantras.

Shukla Paksha Panchami during Sawan month is observed as Nag Panchami. Usually Nag Panchami day falls two days after Hariyali Teej.Currently Nag Panchami falls in month of July and August in English calendar. Women worship Nag Devta and offer milk to snakes on this day. Women also pray for the wellness of their brothers and family.

The main reason of celebrating this day must be that snakes are a great threat to mankind during these months.They usually come out of their holes as rainwater seeps in and while looking for shelter they might harm humans. However, this is why they are worshipped this day and fed with milk. 
According to Sarpa Satra:
Mahabharata epic, Janamejeya, the son of King Parikshit of Kuru dynasty was performing a snake sacrifice known as Sarpa Satra, to avenge for the death of his father from a snake bite by the snake king called Taksaka. A sacrificial fireplace had been specially erected and the fire sacrifice to kill all snakes in the world was started by a galaxy of learned Brahmin sages. The sacrifice performed in the presence of Janamejaya was so powerful that it was causing all snakes to fall into the Yagna kunda (sacrificial fire pit). When the priests found that only Takshaka who had bitten and killed Parisksihit had escaped to the nether world of Indra seeking his protection, the sages increased the tempo of reciting the mantras (spells) to drag Takshaka and also Indra to the sacrificial fire. Takshaka had coiled himself around Indra’s cot but the force of the sacrificial yagna was so powerful that even Indra along with Takshaka were dragged towards the fire. This scared the gods who then appealed to Manasadevi to intervene and resolve the crisis. She then requested her son Astika to go to the site of the yagna and appeal to Janamejaya to stop the Sarpa Satra yagna. Astika impressed Janamejaya with his knowledge of all theSastras (scriptures) who granted him to seek a boon. It was then that Astika requested Janamejeya to stop the Sarpa Satra. Since the king was never known to refuse a boon given to a Brahmin, he relented, in spite of protects by the rishis performing the yagna. The yagna was then stopped and thus the life of Indra and Takshaka and his other serpent race were spared. This day, according to the Hindu Calendar, happened to be Nadivardhini Panchami (fifth day of bright fortnight of the lunar month of Shravan during the monsoon season) and since then the day is a festival day of the Nagas as their life was spared on this day. Indra also went to Manasadevi and worshipped her.

How to perform Nag panchami puja:
On the day of Naag Panchami, houses are cleaned and holy offerings are prepared for Naga (snake). preparations are made a day prior to the day of Nag Panchami. Food preparations for Naag Panchami include Sevai (vermicelli), rice items, Laddoo (sweet dish made of dried condiments), etc.

A special Puja is performed for Snake God, in which the snake is bathed with Panchamrit (a mixture of milk, yogurt, sugar, honey, and butter). Besides this proceeding, Aarti is performed to invoke the blessings of snake deity.

It is believed that any Puja offered to snakes would reach to the serpent Gods. Hence people worship live snakes on the day as representative of serpents Gods who are revered and worshipped in Hinduism.
twelve are worshipped during Nag Panchami Puja - Naga kanyas
 • Ananta
 • Vasuki
 • Shesha
 • Padma
 • Kambala
 • Karkotaka
 • Ashvatara
 • Dhritarashtra
 • Shankhapala
 • Kaliya
 • Takshaka
 • Pingala
Nag Panchami Mantra :
Sarva Nagaah preeyantam mey yey kechit Prithivithaley,
yey cha helimarichistha yentarey Divi samstithah
Yey Nadeeshu Mahanaga ye Sarasvati gaaminah,
yey cha Vaapee tadagashu teshu sarveshu vai namah
Meaning:
May all Nagas whether on Earth, Sky, Swarga, in the Sun rays, Sarovaras or lakes, wells or other water bodies, be appeased as we greet these deities again and again.
or
Om Kurukulle Hun Phat Svaha
Thanks for Visiting womenspage.in

Pushkaralu Pushkaram

Pushkaram


Pushkaram is an Indian festival dedicated to worshiping of rivers. It is also known as Pushkaralu (in Telugu), Pushkara or Pushkar.

It is celebrated at shrines along the banks of 12 major sacred rivers in India, in the form of ancestor worship, spiritual discourses, devotional music and cultural programmes. The celebration happens annually, once in 12 years along each river. Each river is associated with a zodiac sign, and the river for each year's festival is based on which sign Jupiter is in at the time. Due to regional variations, some of the zodiac signs are associated with multiple rivers. Godavari Pushkaralu 2015: StartDate:14th July 2015 End Date: 25th July 2015 No of days Celebrated : 12

According to a legend mentioned in astrology treatises such as Jataka Parijata (1426), a Brahmin was granted a boon from Shiva after severe penance. The boon was that he would be able to live in water and purify the holy rivers. The Brahmin came to be known as Pushkara ("the one who nourishes"). On a request from Bṛhaspati (Jupiter), he decided to enter one of the 12 sacred rivers when Bṛhaspati traveled from one zoadic sign to another.

Each river is associated with a zodiac sign, and the river for each year's festival is based on which zodiac sign the planet Jupiter (Bṛhaspati) is in at that time.

Benefits of Pushkaralu:
Let us know some scientific facts.

The Sun-spot cycle which enhances the Earth’s magnetic field during a certain time (correlates with this Pushkaram time) magnetizes the river water and enhances the healing power through the water.

Such healing power will be equal to the power acquired through meditation. Hence Snana (bath), Japa (chanting), Archana (perform puja), Dana (charity) and Dhyana (meditation) are all done at such times, to enhance the power and purity of mind, body, and soul.

The magnetic power acquired and stored in water at the time of Pushkaralu will be high during the early morning before sunrise and in the noon at 12 pm.So, Pushkaralu is considered as the sacred period to take a holy dip in the river waters to purify the body and the soul. Pushkaralu is different from Kumbhamela which is held for every four years, only for a few major rivers of India.

The Pushkaram tradition is not mentioned in the early Hindu texts; it is part of the Hindu astrological lore. Therefore, the names of 12 rivers may vary depending on the regional traditions. For example, in Maharashtra, Bhima is associated with Scorpio sign, while in Tamil Nadu, Tamraparni is associated with it. The sacred rivers include


Rashi (Hindu zodiacsign)   Corresponding Western zodiacsign          River

1  Mesha                                   Aries                                                   Ganges
2 Vrishabha                             Taurus                                                Narmada
3 Mithuna                                Gemini                                                Saraswati
4 Karka                                     Cancer                                                Yamuna
5 Simha                                     Leo                                                   Godavari
6 Kanya                                  Virgo                                              Krishna. In Tamil Nadu, the festival is celebrated at the Sangu Theertham tank at Vedagiriswarar temple.
7 Tula                                       Libra                                                       Kaveri
8 Vrishchika                         Scorpio                                            Bhima. In Tamil Nadu, the festival is celebrated on the banks of Tamraparni (Thamirabarani) river.
9 Dhanus                            Sagittarius                                             Tapti (Pushkaravahini). In Assam, the festival is celebrated on the banks of Brahmaputra river.
10 Makara                            Capricorn                                               Tungabhadra
11 Kumbha                             Aquarius                                           Sindhu (Indus)
12 Mina                                    Pisces                                                    Pranhita (Parineeta)
Pushkaras list:

Thanks for Visiting womenspage.in

Mangala Chandika Stotram

Mangala Chandika Stotram

Mangala Chandika stotra is dedicated to Goddess Chandika Devi and the stotram is chanted to bring auspiciousness in life. Best day to be recited is Tuesdays and Fridays.

Mangala Chandika Stotram Lyrics

Om Hreem Sreem Kleem Sarva Poojye Devi Mangala Chandike,
Iym Kroom Phat Swahethyevam Cha Apya Ekavinsakharo Manu
Poojya Kalpa Tharuschaiva Bhakthaanaam Sarva Kamadha
Dasa Laksha Jape Naiva Manthra Sidhir Bhave Nrunaam
Manthra Sidhir Bhavedh Sa Vishnur Sarva Kamadha
Dhyanam Cha Sruyathaan Brahman Vedoktham Sarva Sammatham

Dhyanam

Devim Shodasa Varsheeyaam, Sarva Susthira Youvanam,
SArva Roppa Gunadyaam Cha Komalaangim Manoharaam,
Swetha Champaka Varnaam, Chandra Koti Samaprabham,
Vahni Shudhaam Sukhaadhaanaam, Rathna Bhooshana Bhooshithaam,
Bibrathim Khabari Baaraam Mallika Malya Vibhooshithaam,
Bimbhoshtim Sudathim Shudhaam Sarad Padma Nibhaananaam,
Eesha Dwasya Prasannasyaam Suneelothphala Lochanaam,
Jagat Dhatrim Cha Dhatrim Cha Sarvebhya Sarva Sampadaam
Samsara Sagare Ghore Potha Roopaam Varaam Bhaje

Deyascha Dhyana Mithyevam Sthavanam Sryathaam Mune,
Prayatha Sankata Grastho Yena Thushtava Sankara

Sankara Uvacha

Raksha Raksha Jaganmata Devi Mangala Chandike
Harike Vipadam Rashe Harsha-Mangala-Karike

Harsha Mangala Dakshe Cha Harsha Mangala Dayike
Shubhe Mangala Dakshe Cha Shubhe Mangala Chandike

Mangala Mangalarhe Cha Sarva Mangala Mangale
Satam Mangalade Devi Sarvesham Mangalalaye

Pujya Mangala vare Cha Mangalabhishta Deivathey
Poojya Mangala Bhupasya Manuvamshasya Santatam

Mangaladhishthatru Devi Mangalanam Cha Mangale
Samsara Mangaladhare Moksha Mangala Dayini

Sare Cha Mangaladhare Pare Cha Sarvakarmanam
Prati Mangalavare Cha Pujye Cha Mangala Sukhaprade

Stotrenanena Shambhuscha Stutva Mangala Chandikam
Mangalavare Rahu Kalau Pujam Krtva Gatah Shivah

Prathame Poojitha Devi, Shive Na Sarva Mangala,
Dwitheeye Poojithaa Sa Cha Mangalena Grahena Cha,

Thritheeye Poojitha Bhadraa Mangalena Nrupena Cha,
Chathurthe Mangala Vaare Cha Sundari Bhi Prapoojitha

Panchame Mangala Kamkshir Narai Mangala Chandika

Poojitha Prathi Visweshu Viswesa Poojitha Sadaa.
Thatha Sarvathra Sampoojyaa Babhuva Sureswari

Devadhibischa Munibhir Manubhir Manavai Mune,
Devyascha Mangala Stotram, Ya Srunothi Samahitha

Thanmangalam Bhaveth Thasya, Na Bhaveth Thath Amangalam,
Vardanthe Thath Puthra Pouthrascha, Mangalam Cha Dhine Dhine

Ithi Sri Brahma Vaivarthe, Prakruthi Khande, Mangala Chandika Stotram Sampoornam
This stotra is in Sanskrit. It is in Prakruti-Khanda from BrahmaVaivart Purana (Adhya 44/20-36). Mantra: This Stotra starts with a very important and pious Mantra of the Goddess. "Om hrim shrim klim sarvapoojye Devi mangal chandike aiem krum fat swavaha" God Shiva recited this stotra and worships the Goddess on Tuesday. Then God Shiva acquired the necessary power, energy and blessings from the Goddess Mangal-Chandika to destroy the demon Tripurasur. Anybody who listens/recites this stotra with devotion, concentration by worshiping the Goddess on every Tuesday receives blessings, happiness, wealth, property and everything desired.
mangala chandika stotram in sanskrit
श्री मंगलचंडिकास्तोत्रम्
ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वपूज्ये देवी मङ्गलचण्डिके I
ऐं क्रूं फट् स्वाहेत्येवं चाप्येकविन्शाक्षरो मनुः II
Mangala Chandika Stotram
मंगल चण्डिका स्तोत्रम्
॥शंकर उवाच॥
रक्ष रक्ष जगन्मातर्देवि मंगलचण्डिके । हारिके विपदां राशेर्हर्ष-मंगल-कारिके ॥
हर्ष-मंगल-दक्षे च हर्ष-मंगल-चण्डिके । शुभे मंगल-दक्षे च शुभ-मंगल-चण्डिके ॥
मंगले मंगलार्हे च सर्व-मंगल-मंगले । सतां मंगलदे देवि सर्वेषां मंगलालये ॥
पूज्या मंगलवारे च मंगलाभीष्ट-दैवते । पूज्ये मंगल-भूपस्य मनुवंशस्य संततम् ॥
मंगलाधिष्ठातृदेवि मंगलानां च मंगले । संसार-मंगलाधारे मोक्ष-मंगल-दायिनी ॥
सारे च मंगलाधारे पारे च सर्वकर्मणाम् । प्रतिमंगलवारे च पूज्ये च मंगलप्रदे ॥
स्तोत्रेणानेन शम्भुश्च स्तुत्वा मंगलचण्डिकाम्
। प्रतिमंगलवारे च पूजां कृत्वा गतः शिवः ॥
देव्याश्च मंगल-स्तोत्रं यं श्रृणोति समाहितः । तन्मंगलं भवेच्छश्वन्न भवेत् तदमंगलम् ॥
प्रथमे पूजिता देवी शंभुना सर्वमंगला । द्वितीये पूजिता देवी मंगलेन ग्रहेण च ॥
तृतीये पूजिता भद्रा मंगलेन नृपेण च । चतुर्थे मंगले वारे सुन्दरीभिश्च पूजिता ॥
पञ्चमे मंगलाकाङ्क्षैर्नरैर्मंलचण्डिका ॥
पूजिता प्रतिविश्वेषु विश्वेशै: प्रतिमा सदा । तत: सर्वत्र संपूज्या सा बभूव सुरेश्वरी ॥
देवादिभिश्च मुनिभिर्मनुभिर्मानवैर्मुने । देव्याश्च मंगलस्तोत्रं य: शृणोति समाहित: ॥
तन्मंगलं भवेच्छश्वन्न भवेत्तदमंगलम् । वर्धन्ते तत्पुत्रपौत्रा मंगलं च दिने दिने ॥
देव्याश्च मङ्गलस्तोत्रं यः श्रुणोति समाहितः I
तन्मङ्गलं भवेच्छश्वन्न भवेत् तदमङ्गलम् II
II इति श्री ब्रह्मवैवर्ते मङ्गलचण्डिका स्तोत्रं संपूर्णम् II
(ब्रह-वैवर्त्त-पुराण । प्रकृतिखण्ड । ४४ । २९-४१)
garbha rakshambika stotram lyrics and audio
Stotras for mothers and pregnant women
Nitya puja vidhanam in telugu Daily puja vidhi at homeSonia Gandhi Most Powerful Woman
Smriti Irani Biography Who is Smriti Irani About Smriti Irani
Women of The day Sita Devi
Sucheta kriplani First Indian Woman Chief Minister and great freedom fighter
Begum Hazrat Mahal Queen of Awadh freedom fighter
Madam Bhikaji Cama Indian freedom fighter the first Indian Flag hoisted by Madam Cama
Rani Laxmi bai The Rani of Jhansi
Great Women Mother Teresa greatness of mother teresa great personalities mother teresa great thoughts by mother teresa
Inspiring Quotes About Moms for Mothers Day
Mothers day quotes Mothers day quotes in hindi Mothers day quotes in english
Mothers day quotes Mothers day quotes in hindi Mothers day quotes in english
Great Women in India Brave women of India kiran bed
Article 370 About Article 370 Understanding Article 370
Facts about rajeev gandhi rajeev gandhi biography Rajiv Gandhi Death secrets rajeev gandhi death
Thanks for Visiting womenspage.in

Older Posts Home

 
Design by Free Interview Questions | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Press Release Distribution